Φυσικό Περιβάλλον – Πανίδα

Η πανίδα της περιοχής

Η πανίδα περιλαμβάνει ένα ενδημικό ασπόνδυλο και ένα ενδημικό υποείδος θηλαστικού της Λέσβου (το Myotis blythi lesviacus). Επίσης 4 είδη πουλιών, 5 θηλαστικών και 4 αμφιβίων-ερπετών (που περιλαμβάνονται στην κοινοτική οδηγία 92/43 περί προστασίας των ειδών), 3 είδη που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 67/81) και 6 άλλα είδη που χαρακτηρίζονται απειλούμενα και χρήζουν προστασίας.

Η περιοχή φιλοξενεί τέσσερα είδη νυχτερίδων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Miniopterus schreibersii, Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus blasii). Ακόμη εκεί βρίσκονται σημαντικοί βιότοποι για είδη θηλαστικών που παρουσιάζουν περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα μας, όπως ο σκίουρος (Sciurus anomalous), κοινώς γαλιά.

Μεταξύ των ειδών της ερπετοπανίδας της περιοχής του καστανιώνα, κύριο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της οθωμανικής οχιάς (Vipera xanthina), η οποία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου εμφανίζει το δυτικότερο άκρο της γεωγραφικής της εξάπλωσης, και του δράκου (Agama stellio), σπάνιου σύμφωνα με το Red Book, κοινού όμως για την περιοχή.

Η περιοχή φιλοξενεί τέσσερα είδη ερπετών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphe situla). Εκεί απαντά και το σπάνιο είδος πτηνού του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Sitta Krueperi, αλλά και άλλα σημαντικά πουλιά. Η ύπαρξη του τουρκοτσόμπανου, ενδημικού είδους της ανατολικής Λέσβου και Μικράς Ασίας, αποτελεί ακόμα μια ιδιαιτερότητα των δασών του Ολύμπου.

Σημαντικά ζωικά είδη είναι τα είδη Erinaceus concolor, Archon apollinus, Allancastria cerysii (που προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81), τα σπάνια και απειλούμενα λεπιδόπτερα Heodes alciphron και Erynnis marloyi, τα χρήζοντα προστασίας Cordulegaster charpentieri, Epallage fatima, Platycnemis pennipes και τέλος το ενδημικό και απειλούμενο ασπόνδυλο Hydraena filum.

Η πανίδα της περιοχής

Η πανίδα περιλαμβάνει ένα ενδημικό ασπόνδυλο και ένα ενδημικό υποείδος θηλαστικού της Λέσβου (το Myotis blythi lesviacus). Επίσης 4 είδη πουλιών, 5 θηλαστικών και 4 αμφιβίων-ερπετών (που περιλαμβάνονται στην κοινοτική οδηγία 92/43 περί προστασίας των ειδών), 3 είδη που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 67/81) και 6 άλλα είδη που χαρακτηρίζονται απειλούμενα και χρήζουν προστασίας.

Η περιοχή φιλοξενεί τέσσερα είδη νυχτερίδων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Miniopterus schreibersii, Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus blasii). Ακόμη εκεί βρίσκονται σημαντικοί βιότοποι για είδη θηλαστικών που παρουσιάζουν περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα μας, όπως ο σκίουρος (Sciurus anomalous), κοινώς γαλιά.

Μεταξύ των ειδών της ερπετοπανίδας της περιοχής του καστανιώνα, κύριο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της οθωμανικής οχιάς (Vipera xanthina), η οποία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου εμφανίζει το δυτικότερο άκρο της γεωγραφικής της εξάπλωσης, και του δράκου (Agama stellio), σπάνιου σύμφωνα με το Red Book, κοινού όμως για την περιοχή.

Η περιοχή φιλοξενεί τέσσερα είδη ερπετών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphe situla). Εκεί απαντά και το σπάνιο είδος πτηνού του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Sitta Krueperi, αλλά και άλλα σημαντικά πουλιά. Η ύπαρξη του τουρκοτσόμπανου, ενδημικού είδους της ανατολικής Λέσβου και Μικράς Ασίας, αποτελεί ακόμα μια ιδιαιτερότητα των δασών του Ολύμπου.

Σημαντικά ζωικά είδη είναι τα είδη Erinaceus concolor, Archon apollinus, Allancastria cerysii (που προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81), τα σπάνια και απειλούμενα λεπιδόπτερα Heodes alciphron και Erynnis marloyi, τα χρήζοντα προστασίας Cordulegaster charpentieri, Epallage fatima, Platycnemis pennipes και τέλος το ενδημικό και απειλούμενο ασπόνδυλο Hydraena filum.