Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Μυτιλήνης, συμφώνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

Το έτος 2010, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 1299/07-04-2003, έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), εξέδωσε το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το υπ’ Αρ. Πρωτ. 4044/07-06-2010 έγγραφό της ΓΓΠΠ, για την εφαρμογή του κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Το 2011, 2013 και 2019, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε και αναθεώρησε το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» και προχώρησε αντίστοιχα στην 2η, 3η, και 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».   

Με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με το υπ’ αριθ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφό της σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο σχεδιασμός των Δήμων συντάσσεται πλέον υπό τη μορφή σχεδίου σε επίπεδο Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ (όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»).

Ο Δήμος Μυτιλήνης προέβη το 2020 στην δημιουργία ενός προσχεδίου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ (4η έκδοση). Το έτος 2023, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 4η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, κλπ.), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην 5η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Τον Ιούλιο του 2023, ο Δήμος Μυτιλήνης εκκίνησε τις διαδικασίες για τις συναντήσεις της Ομάδας Σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ώστε να εκπονηθεί το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Το σχετικό Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε στις 1/4/2024 με την 100/2024 Α.Δ.Σ..

Χάρτες

Νέα – Ενημερώσεις