Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου Μυτιλήνης, συμφώνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2»

Το έτος 2020 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), εξέδωσε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 717/20-01-2020 έγγραφό της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ), για την εφαρμογή του κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Το έτος 2022, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 1η έκδοση του σχεδίου επήλθαν διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 2023 τις διαδικασίες σύνταξης  του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ‘Αμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση από την εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Μυτιλήνης», σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ στην «2η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονοπμασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».

Το σχετικό Σχέδιο, σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς και υπηρεσίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Νέα – Ενημερώσεις