Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Μυτιλήνης, συμφώνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423 Β).  

Το έτος 2022, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από την 1η έκδοση του σχεδίου επήλθαν διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, ξεκίνησε το 2023 τις διαδικασίες σύνταξης  του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ‘Αμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Μυτιλήνης», σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ και συγκεκριμένα του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Το σχετικό Σχέδιο, σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς και υπηρεσίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Νέα – Ενημερώσεις