Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Μυτιλήνης, συμφώνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2»

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4- 2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Το έτος 2020 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), εξέδωσε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 12189/26-11-2020 έγγραφό της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67), για την εφαρμογή του κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Το έτος 2022, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 1η έκδοση του Σχεδίου επήλθαν διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, ξεκίνησε το 2023 τις διαδικασίες σύνταξης  του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ‘Αμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Μυτιλήνης», σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ και συγκεκριμένα του «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2».

Το σχετικό Σχέδιο, σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς και υπηρεσίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Νέα – Ενημερώσεις