Βιομηχανικά Ατυχήματα

Ως Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης ορίζεται ένα συμβάν όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά την λειτουργία οποιαδήποτε βιομηχανικής εγκατάστασης ή κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων το οποίο προκαλεί μεγάλους κινδύνους άμεσους ή απώτερους για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της εγκατάστασης ή/και για το περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες/εμπορεύματα. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μπορούν να οφείλονται στην έκθεση στην θερμική ακτινοβολία, στα θραύσματα λόγω εκρήξεων ή στην έκθεση (εισπνοή, επαφή με το δέρμα, κατάποση ρυπασμένης τροπής) σε τοξικές ουσίες.

Μια κατηγοριοποίηση επικίνδυνων ουσιών/υλικών/εμπορευμάτων είναι:

  • Εκρηκτικές ύλες και είδη
  • Αέρια (πεπιεσμένα,υγροποιημένα ή διαλυμένα υπο πίεση)
  • Εύφλεκτα υγρά
  • Εύφλεκτα στερεά – ύλες που υπόκεινται σε αυτόματο ή αυτογενής ανάφλεξη
  • Ύλες που ελκύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό
  • Οξειδωτικές ύλες – Μολυσματικές ύλες
  • Ραδιενεργές ύλες
  • Διαβρωτικές ύλες
  • Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη

Εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας ή εγκατάσταση SEVESO, ορίζεται ο συνολικός χώρος που τελεί υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων. Οποτεδήποτε εκδηλωθεί μη αναμενόμενο περιστατικό διαρροής, πυρκαγιάς ή/και έκρηξης εντός εγκατάστασης SEVESO, το οποίο οφείλεται σε ατυχηματικούς παράγοντες κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης και όχι στο πλαίσιο της συμβατικής της λειτουργίας (ως προβλεπόμενες εκπομπές της εγκατάστασης), δεδομένου ότι το τελευταίο μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο ατύχημα (ΤΑΜΕ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 (παρ. 13) της ΚΥΑ 172058/2016 και να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις εντός και εκτός της εγκατάστασης.

Στις επιχειρήσεις ελέγχου και καταστολής των συμβάντων/ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις SEVESO, ο συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να μεταβούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην «3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» ενώ τα σχετικά μέτρα αυτοπροστασίας περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Νέα – Ενημερώσεις