Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρμόδια:

1. Για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων,
καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων.

2. Για την ορθή λειτουργία του προγράμματος «γαλάζιων σημαιών» και την υποστήριξη της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Μυτιλήνης.

3. Για τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

4. Για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

Α. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
2. Υλοποιεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
5. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
6. Μεριμνά για την ανάπτυξη του Πρασίνου παράλληλα με την καλλιέργεια φυτικών ειδών κατάλληλων για την φύτευση των χώρων πρασίνου του Δήμου. Συνεργάζεται με σχετικούς φορείς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – λίπανσης κλπ και τηρεί αρχείο φυτοπαθολογίας–φαρμακολογίας–λιπασματολογίας κλπ
7. Συντάσσει φυτοτεχνικές και αρδευτικές μελέτες για την ανάπλαση των κήπων, δεντροστοιχιών, οδών, πλατειών, πεζοδρόμων και περιβαλλόντων χώρων δημοτικών κτιρίων σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
9. Μελετά και εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών, που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).
10. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου
11. Επιβλέπει την καλή εκτέλεση των μελετών που εκπονούνται από τρίτους για την ανάπλαση των κήπων, δενδροστοιχιών, οδών, πλατειών, πεζοδρόμων και περιβαλλόντων χώρων δημοτικών κτιρίων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα.
12. Επιβλέπει τα έργα που εκτελούνται από δημοτικές υπηρεσίες ή από τρίτους για την ανάπλαση των κήπων, δενδροστοιχιών, οδών, πλατειών, πεζοδρόμων και περιβαλλόντων χώρων δημοτικών κτιρίων σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα
13. Μεριμνά για τα έντομα, τα τρωκτικά, τις εργασίες απεντομώσεων και καταπολέμησης των τρωκτικών.
14. Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 187/Α).
15. Προωθεί τα φυτικά υπολείμματα κήπων και κλαδεμάτων από τις εργασίες συντήρησης πρασίνου αρμοδιότητάς του, σε νόμιμα αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης.

Β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
2. Μεριμνά για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές (Natura κλπ) στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
α) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
β) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν.
2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α'), σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Διεύθυνσης.
γ) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
5. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου.
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.
δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
7. Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου.
8. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.
9. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς και τα επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στο τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.
10. Εισηγείται την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, για διανομή και εμφιάλωση υγραερίου, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, σε μονάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
11. Τηρεί και ενημερώνει το ηλεκτρονικό ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων. Εγγράφει στο ειδικό μητρώο και διαγράφει από αυτό τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Παρακολουθεί, ελέγχει και επιβάλλει σε αυτές τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
12. Μεριμνά για την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης νέας άδειας χρήσης έργων αξιοποίησης των υδάτων (αρδευτικών υδροληπτικών έργων) του Δήμου σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/27-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Είναι φορέας υποδοχής αιτήσεων – δηλώσεων εγγραφής σημείων υδροληψίας στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026/14-1-2014 (ΦΕΚ 31/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Ελέγχει την εκτέλεση εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
15. Εισηγείται την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
16. Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
17. Υποστηρίζει τη λειτουργία της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης.
18. Μεριμνά και παρακολουθεί τις διαδικασίες βράβευσης παραλιών του Δήμου στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», προετοιμάζει και οργανώνει τις παραλίες για αυτό το σκοπό και επίσης μεριμνά για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
19. Μεριμνά για την προμήθεια και συντήρηση του εξοπλισμού των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
20. Μεριμνά για τη ναυαγοσωστική κάλυψη και διάθεση ναυαγοσωστικών εφοδίων και εξοπλισμού στις παραλίες που είναι υπόχρεος ο Δήμος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 31/2018, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).

Γ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηρίων

1. Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων, τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
2. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
3. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
4. Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τμήματος (εργάτες, συντηρητές κλπ).
5. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
6. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
7. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων και επιβλέπει τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων. Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 187/Α).

Δ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

1. Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

α) Την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης και διάθεσης.
β) Την καλή λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, της κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.
γ) Την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
3. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει τις ενέργειες για τη ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης.
4. Συνεπικουρεί στην εφαρμογή των ενεργειών ανακύκλωσης από τους δημότες 5.Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου.
6. Μεριμνά για την ανανέωση των συμβάσεων με όλες τις εγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, τηρεί σχετικό αρχείο.
7. Εκπονεί σχετικές μελέτες, συντάσσει προτάσεις, υλοποιεί και ελέγχει δράσεις σχετικά με:
– την ανακύκλωση υλικών όπως χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, την καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων,
-τη διαχείριση σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
8. Συνεργάζεται με τα σχολεία του δήμου για την δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών.
9. Συνεργάζεται με το αρμόδιο Υπουργείο και λοιπούς σχετικούς φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατανομής, μείωσης και επανάχρησης των απορριμμάτων.
10. Οργανώνει δράσεις και υλοποιεί προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης σε όλες τις Κοινότητες.

Νέα – Ενημερώσεις

,

Καθαρισμός Παλαιοχωρίου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, σε συνεννόηση με τους Αντιδημάρχους…

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κοπής χόρτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το Δήμο Μυτιλήνης οι εργασίες κοπής…