Γενική Γραμματέας Δήμου Μυτιλήνης – Χιώτη Όλγα

Βιογραφικό

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας ανέθεσε τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μυτιλήνης στην Όλγα Χιώτη.

Η Όλγα Χιώτη έχει σπουδάσει Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλους «Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» και «Φύλο Κοινωνία Πολιτισμός» από το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης και το Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών αντίστοιχα.

Από το 1999 έως το 2003 εργαζόταν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και από το 2003 απασχολείται στον δημόσιο τομέα ως υπάλληλος της τέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, και έως την ανάληψη των καθηκόντων της ως Γενική Γραμματέας του Δήμου Μυτιλήνης, διετέλεσε Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με χωρική αρμοδιότητα τα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου.

 

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Δ’ Τμήμα – Γραμματείας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αναθέσεων – Διαγωνισμών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • Ε’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Εσόδων
 • Γ’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • Δ’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Ε’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Γραφείο Αποθηκών
 • Η’ Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Ζ’ Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Δ’ Τμήμα – Γραμματείας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αναθέσεων – Διαγωνισμών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • Ε’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Εσόδων
 • Γ’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • Δ’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Ε’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Γραφείο Αποθηκών
 • Η’ Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Ζ’ Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας