Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων ήχου – TV – VIDEO – μικροφωνική, μεγαφωνική κ.τ.λ. «. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. …

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικού υλικού κλπ) για τις ανάγκες δημοτικών πλαζ». Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας», εκτιμώμενης αξίας  162.108,47 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1696   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5χ5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού Σταδίου Πλωμαρίου», εκτιμώμενης αξίας 29.492,93 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

 Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κοντέινερ για την μεταφορά προϊόντων κλαδέματος, προϋπολογισμού …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3 Ταχ. Κωδ: 811 31 Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ. Τηλ: 2251037394 Fax: 2251037393 e-mail: theatro@mytilene.gr Μυτιλήνη, 26-06-2018 Αριθ. Πρωτ.:  29026 Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των προμηθειών με τίτλο: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 11.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου, ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 1.452,99 ευρώ πλέον Φ.Π.Α …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού …