Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας διαφόρων υλικών λόγω εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-06-2017 στο Δήμο Λέσβου», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ανά ομάδα ή στο …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας λογισμικού για τον προγραμματισμό και διαχείριση διαγωνισμών τεχνικών έργων, προμηθειών, έργων αυτεπιστασίας και άλλων δράσεων, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 990,00 ευρώ, συν ΦΠΑ, …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 913/26-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την μετακίνηση των τριάντα (30) μελών της Χορωδίας του Δήμου Λέσβου με πλοίο από και προς τη Λέσβο προκειμένου να συμμετάσχουν στο 4ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη (μετα)στέγαση δημοτικών υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Μητρώου Αρρένων, Τμήμα Ληξιαρχείου, Γραφείο Εξυπηρέτησης – Πληροφόρησης Πολιτών), σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. …

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ν-Α Λέσβου». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δημοτικών κτιρίων Ν. Α. τμήματος Λέσβου πλην Δ. Ε. Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 123.155,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή του διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας», εκτιμώμενης αξίας 74.354,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 63.550,80,42 €. Τα ποσά …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της νέας προμήθειας συστημάτων ήχου, tv, video (μικροφωνικές – μεγαφωνικές), με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.226,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της με αριθ. 203/2017 Μελέτης …