Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου Μηχανοστασίου – Πρώην Ελαιοτριβείου σε εκθεσιακό χώρο, στο συγκρότημα  του Δημοτικού Ελαιοτριβείου Αγίας Παρασκευής», εκτιμώμενης αξίας 51.999,99 €  (με  Φ.Π.Α.). με κριτήριο ανάθεσης την …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: α. » Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων . Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ΠΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ για τις ανάγκες των Δημοτικών Παραλιών  για το 2018 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.318,59 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει της …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  επανεκτύπωσης των τουριστικών φυλλαδίων του Δήμου Λέσβου (προϋπάρχουσα αδειοδότηση  αριθ.509394/18.12.15 Υπουργ. Οικ. Ανάπτυξης και Τουρισμού), για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία συντήρησης – αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ενοικίασης συσκευής προβολής και οθόνης για την «Συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Λέσβος, μια κοιτίδα πολιτισμού μες το Αιγαίο»», …

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια δράση που συμβάλει στην Κυκλική Οικονομία. Η ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης προβλέπεται τόσο από το Τοπικό μας Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όσο και από το Εθνικό (ΕΣΔΑ) και το Περιφερειακό Σχέδιο (ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου). Ο Δήμος Λέσβου έχει …

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ, προϋπολογισμού 77.519.13 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 86.612,95 με ΦΠΑ (4%, 9%,17%). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί …