Αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

  1. Αίτηση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf