Γενικός Γραμματέας Δήμου Μυτιλήνης – Κουντουρέλλης Ηρακλής

Βιογραφικό

Ο Ηρακλής Κουντουρέλλης είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης.

Από το 1988 έως το 2019 υπηρέτησε για περίπου 30 χρόνια στο Υπουργείο Αιγαίου (ΥΠ.ΑΙ) και μετέπειτα Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ν.Π) σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος και Διεύθυνσης στους τομείς Διαχείρισης, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας, Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μεταφοράς Πόσιμου Νερού, Άγονων Ακτοπλοϊκών Γραμμών, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης.

Τα διαστήματα 13-9-2019 με 31-7-2020 και από 1-9-2020 μέχρι σήμερα υπηρετεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης. Συμμετείχε για τουλάχιστον μία δεκαετία σε επιτροπές του Κεντρικού Κράτους για Θέματα απλούστευσης διαδικασιών, συναρμοδιοτήτων, επικαλύψεων και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και Δήμους, ενώ είχε την ευθύνη των οργανωτικών ανασυγκροτήσεων στο Υπ. Αιγαίου και τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Μαρία Παπάνη και έχουν δύο κόρες, την Ελένη, πτυχιούχο Ιατρικής του Παν/μιου Αθηνών και τη Χαραλαμπία, φοιτήτρια του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος του Παν/μιου Αθηνών.

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Ανάπτυξης & Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
 • Ε’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Γραφείο Γραμματείας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Δημοπρασιών – Διαγωνισμών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Γραφείο – Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Γραφείο – Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Κίνησης
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Γ’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • Δ’ Τμήμα – Εσόδων
 • Ε’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Η’ Τμήμα – Αποθηκών

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο – Υγιεινής & Ασφάλειας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Ανάπτυξης & Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
 • Ε’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Γραφείο Γραμματείας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Δημοπρασιών – Διαγωνισμών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης
 • Ε’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Γραφείο – Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Γραφείο – Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Κίνησης
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Γ’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • Δ’ Τμήμα – Εσόδων
 • Ε’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Η’ Τμήμα – Αποθηκών

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο – Υγιεινής & Ασφάλειας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας