Γενικός Γραμματέας Δήμου Μυτιλήνης – Κουντουρέλλης Ηρακλής

Βιογραφικό

Ο Ηρακλής Κουντουρέλλης είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης.

Από το 1988 έως το 2019 υπηρέτησε για περίπου 30 χρόνια στο Υπουργείο Αιγαίου (ΥΠ.ΑΙ) και μετέπειτα Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ν.Π) σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος και Διεύθυνσης στους τομείς Διαχείρισης, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας, Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μεταφοράς Πόσιμου Νερού, Άγονων Ακτοπλοϊκών Γραμμών, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης.

Τα διαστήματα 13-9-2019 με 31-7-2020 και από 1-9-2020 μέχρι σήμερα υπηρετεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης. Συμμετείχε για τουλάχιστον μία δεκαετία σε επιτροπές του Κεντρικού Κράτους για Θέματα απλούστευσης διαδικασιών, συναρμοδιοτήτων, επικαλύψεων και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και Δήμους, ενώ είχε την ευθύνη των οργανωτικών ανασυγκροτήσεων στο Υπ. Αιγαίου και τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Μαρία Παπάνη και έχουν δύο κόρες, την Ελένη, πτυχιούχο Ιατρικής του Παν/μιου Αθηνών και τη Χαραλαμπία, φοιτήτρια του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος του Παν/μιου Αθηνών.

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Δ’ Τμήμα – Γραμματείας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αναθέσεων – Διαγωνισμών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • Ε’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Εσόδων
 • Γ’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • Δ’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Ε’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Γραφείο Αποθηκών
 • Η’ Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Ζ’ Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Δ’ Τμήμα – Γραμματείας

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αναθέσεων – Διαγωνισμών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • Ε’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Εσόδων
 • Γ’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • Δ’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Ε’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Γραφείο Αποθηκών
 • Η’ Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Ζ’ Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Πλωμαρίου

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας