Αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης