Έως τις 30 Ιουνίου 2020 μετά την παράταση που δόθηκε, καλούνται -όσοι επιθυμούν- να υπαχθούν σε διάταξη για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, χωρίς μάλιστα να τους επιβληθεί πρόστιμο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν. 4647/2019: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Στο Τμήμα Εσόδων (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, τηλ. 22513 50529)
  • Στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων.

Συνημμένα, η αίτηση σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf