Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας με τίτλο: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1219/30-10-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που Λέσβου εγκρίνει την …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των εδεσμάτων ήτοι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, βασιλόπιτες (τσουρέκια και κέικ), δίπλες και φλουριών στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου. Για την κάλυψη της …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.709,40 ευρώ, συν ΦΠΑ 17%, βάσει της 17/2017 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τις ηλεκτρικές σκούπες του δημοτικού θεάτρου για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 600,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει …

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την «Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.385,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει …

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της εργασίας τεχνικής υποστήριξης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Πλατεία Σαπφούς, προϋπολογισμού 19.000,00 € με το Φ.Π.Α 17%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»   Στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Λέσβου – Κέντρο Ένταξης Μεταναστών ΚΕΜ»   Το «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ …

To ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Χριστουγεννιάτικων ειδών για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει της …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη 27 Νοεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                    Αρ. Πρωτ. 73001 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 815/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΠΩ ΩΛΦ-ΜΧΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου ο Δήμος Λέσβου …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Προμήθεια μοκετών. πλαστικών δαπέδων κ.τ.λ. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 934/02-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της …