Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Θέση ακινήτου : Δημοτική Κοινότητα Παπάδου Γέρας – θέση ΤΣΑΜΑΚΙΑ, επί της επαρχιακής οδού Παπάδου – …

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας – εργασίας  με τίτλο «Εργασία: Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – Προμήθεια Ειδών Πυρόσβεσης» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.135,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για …

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, που εδρεύει στην Μυτιλήνη Νομού Λέσβου. Αναλυτικά: Η ανακοίνωση Το …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την …

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου». Αναλυτικά Η Μελέτη Η Αναλυτική Διακήρυξη Η Περίληψη Διακήρυξης Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου» εκτιμώμενης αξίας 2.213.675,21 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» εκτιμώμενης αξίας 434.188,03 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου  Πάρκου «Παράδεισος»  Παμφίλων», εκτιμώμενης αξίας 479.429,82 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον …

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΟΜΩΝΑΣ (ΝΤΟΥΣΛΑ)) ενδεικτικού προϋπολογισμού …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)», εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 Ευρώ (με 17% Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά …