Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας Ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π.» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 17.080,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  . Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) Την με …

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικού υλικού κ.λ.π.) για τις ανάγκες δημοτικών πλαζ προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.820,51  €  χωρίς ΦΠΑ (17%)   Δύναται να υποβάλουν προσφορά στο σύνολο των ειδών …

Η Δημαρχούσα Αντιδήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: …

Η Δημαρχούσα Αντιδήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (07) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, Βατερών, πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων άλλων παραλιών με …

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού:  εβδομήντα χιλιάδων, εκατόν ενενήντα εννέα, και τριάντα λεπτών (70.199,30)  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη          21/05/2019 Αριθ. Πρωτ.:      22814 ΠΡΟΣ: …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου  Λέσβου (Δ.Ε. Μυτιλήνης, Λ. Θερμής,  Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δ.Ε. Ευεργέτουλα, Δ.Ε. Αγιάσου, Δ.Ε. Γέρας)», προϋπολογισμού 63.653,85 ευρώ με …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. Θερμής, Γέρας, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Αγιάσου», προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ.22100/16-05-2019 απόφαση Δημάρχου και τις παρακάτω τεχνικές μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου: 1) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Καλλονής» αρ.μελέτης …