Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα …

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας”. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβή Ιατρού Εργασίας”. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου …

  Πληροφορίες: Μαρίνος Αντωνέλλος                                                                     Τηλ: 2251350565                                                                             Fax: 2251350510                                                                                         e-mail: promithies@mytilene.gr    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ” για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός) κατά την χειμερινή …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: Μαρίνος Αντωνέλλος Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη: 24-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: 14450 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μυτιλήνης …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: Μ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη  17-12-2019 Αριθ. Πρωτ.:  13538 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μυτιλήνης …

Ο Δήμος Μυτιλήνης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Υποέργου 1: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης & Λειτουργίας Υποδομών Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας» της Πράξης: Δημιουργία & Λειτουργία Δομών Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας» (CPV: 72224000-1 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μυτιλήνη, 13-12-2019 Αρ. Πρωτ. 13024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου  Λέσβου Ο Δήμος Μυτιλήνης προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ        Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: Μ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη  10-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: 12581     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος …