Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία συντήρησης – αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ενοικίασης συσκευής προβολής και οθόνης για την «Συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Λέσβος, μια κοιτίδα πολιτισμού μες το Αιγαίο»», …

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια δράση που συμβάλει στην Κυκλική Οικονομία. Η ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης προβλέπεται τόσο από το Τοπικό μας Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όσο και από το Εθνικό (ΕΣΔΑ) και το Περιφερειακό Σχέδιο (ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου). Ο Δήμος Λέσβου έχει …

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ, προϋπολογισμού 77.519.13 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 86.612,95 με ΦΠΑ (4%, 9%,17%). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Αξία φωτοτύπισης εντύπων, σχεδίων, κ.τ.λ. για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού Δ. Λέσβου για το 2018 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00 …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών Επαγγελματικής παγίδας εντόμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Δ. Λέσβου, για το 2018 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 80,00 ευρώ με …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τις ηλεκτρικές σκούπες του δημοτικού θεάτρου για το 2018 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 600,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει …

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου   Έχοντας υπόψη: Την με αριθμ. πρωτ. οικ.3839/17-11-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ’’ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΑ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001999 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – …

Ο Δήμαρχος Λέσβου   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Συλλογή ,Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση υλικού πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Λέσβου (Π.3.3.1),ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο Λέσβου (Π.4.3.1) της …

Περίληψη διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας (εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ακίνητο                                                : Κτίσμα – κατάστημα Όροφος                                                : Ισόγειο …