Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια βιβλίων για την Νομική Υπηρεσία προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 770,00 € χωρίς ΦΠΑ (4%) και την αριθ. 2/2019 Μελέτη της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της …

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 657,00 €  χωρίς ΦΠΑ (9%)  . Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμηθείας  έχει εκδοθεί α) Την με …

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια Τζαμιών, Τσόχας και ειδών Διακόσμησης  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 6.820,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  . H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η Μελέτη

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου». Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εννιά χιλιάδων ευρώ (€109.000,00). Οι υπηρεσίες ασφάλισης …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια  ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για τις ανάγκες της Λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.919,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ηχητική Κάλυψη των Εθνικών, Τοπικών Εορτών και Επετείων του Δήμου Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ. Για την κάλυψη της …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «ΗΜΕΡΙΔΑ του Δήμου Λέσβου με θέμα «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού παραλιών» προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού …

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος με α. ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ συντονιστής (ενδεικτικά 800 ώρες το έτος), β. ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ενδεικτικά …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διεύθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 533   ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …