Το Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για φύλαξη αθλητικών χώρων του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την αρ. 21/2018 τεχνική περιγραφή Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων …

Το Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για εργασία και συντήρηση ηχητικών συστημάτων,  σύμφωνα με την αρ. 22/2018 τεχνική περιγραφή. Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 66.207,11 …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Ηχητικής Κάλυψης» στο πλαίσιο των Εθνικών, Τοπικών Εορτών και Επετείων του Δήμου Λέσβου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.369,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της αριθμ.  38/2018 μελέτης …

Υπενθυμίζουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4497/17. …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (Ε.Ε.Τ.Υ.) υποδομών πληροφορικής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων Δήμου Λέσβου» για το 2018. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 291/27-02-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Απομαγνητοφώνηση Εκτύπωση και αποστολή πρακτικών πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου για το 2018. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 290/2018 απόφαση …

Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας, που βρίσκονται στα  όρια  της  διοικητικής  περιφέρειας του Δήμου Λέσβου . Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 393   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …