Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας  Κλιματιστικών και Συσκευών Ψύξης και Θέρμανσης για το 2017.Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 26/4/2017. Αναλυτικά Η πρόσκληση Η μελέτη

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 1.705.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.090.945,48Ευρώ (με …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγού Μεταφοράς Αρδευτικού Ιππείου», εκτιμώμενης αξίας 181.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Ταχ. Κωδ.: 81132 Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη …

Ο Δήμος Λέσβου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εγγραφούν σε καταλόγους αντίστοιχων κατηγοριών, να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, που αφορά απ΄ ευθείας αναθέσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών. Οι …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση ετικετών  στο πλαίσιο της  συμμετοχής του Δήμου Λέσβου  στο « 7ο Φεστιβάλ  ελαιολάδου και ελιάς » στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Αθήνα. Για την …

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» το Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 443.900,24  ευρώ με το Φ.Π.Α.. Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ …

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών για το 2017. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 15/3/2017. Αναλύτικα Η πρόσκληση Η Μελέτη

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας Ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων για το 2017. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 15/3/2017. Αναλυτίκα Η Πρόσκληση εδώ Η Μελέτη …