Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (17%). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων κλπ για την λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου». Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου για το 2018″. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.&Α.Δ.Λ.’’, για την στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι …

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο θα στεγαστούν το σύνολο των Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον …

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια 36 τόνων χαλαζιακής άμμου για τις ανάγκες των γηπέδων του ΝΠΔΔ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν μεταφορικά και τοποθέτηση στα γήπεδα. Σας …

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για συντήρηση και επισκευή ξύλινων κατασκευών (εξεδρών κλπ) για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ στο Κάστρο Μυτιλήνης . Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της …

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια 30 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων του ΝΠΔΔ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν μεταφορικά και τοποθέτηση στα γήπεδα. Σας γνωρίζουμε …

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια του παρακάτω οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ. 1. Ένα (1) τεμ. ψηφιακό καταγραφικό 2. Ένα (1) τεμ. ψηφιακή βιντεοκάμερα 3. …

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια του παρακάτω αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ. 2 ακόντια Τurbo Jav 400 gr 3 στρώματα πτώσεων – ασκήσεων 200*100*10 2 …