ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 81132 Πληροφορίες: Μαρίνος Αντωνέλλος Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη: 16-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: 5366 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ …

To  ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας  έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και δύο (02) θέσεων Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Μυτιλήνης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 34/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται …

Ο Δήμος Λέσβου ζητά να μισθώσει ακίνητο (γραφεία) στην Καλλονή προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος στη Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου …

Ανακοινώνεται ότι  από την Υπηρεσία μας έχει υποβληθεί αίτημα για κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Αρίσβη» της Δημοτικής Ενότητας  Καλλονής του Δήμου Λέσβου  σύμφωνα με το Αρθρο 35 του Ν. 3937/2011 και έχει ληφθεί η με αριθμό …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων». Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα …

Ο Πρόεδρος Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών στατικής φύλαξης αθλητικών χώρων του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση : Πεσμαζόγλου 1 – Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 2/8/2019 Αρ. Πρωτ.: 2074 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & …

Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα …