Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «Κατασκευή  βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID-19», …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της εργασίας «Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων προκατασκευασμένων αιθουσών και σύνδεση νέων με δίκτυα ΩΚΟ», τις εργάσιμες ημέρες …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων, για την κάλυψη της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού Covid – 19  της Δνσης …

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές Π.Δ. 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 141.025,64 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 165.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Ως ημερομηνία και ώρα …

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της παράλληλης οδού του αεροδρομίου», εκτιμώμενης αξίας 125.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 146.250,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα στο Σκόπελο και στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 806.760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 17%. Aναλυτικά: Η Αναλυτική …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική  δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου (γραφείων) συνολικού εμβαδού περίπου 130-150 τ.μ. στην πόλη της Μυτιλήνης με σκοπό την (μετα)στέγαση των Δημοτικών γραφείων της Κοινότητας Μυτιλήνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε …

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας γενικής φύσης με τίτλο «Εργασίες Αποτύπωσης Φωτιστικών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας» συνολικής δαπάνης 24.800,00€ (με ΦΠΑ 24%), με την …

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες περιοχής Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 29.474,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 34.484,63 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα αρχή είναι …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Είδη Τροφίμων 2015-2016» (Γάλα Εβαπορέ-Φέτα -Γραβιέρα) της Πράξης με MIS 5000170 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» – Κ. …