Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 443.900,24  ευρώ με το Φ.Π.Α.. Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ …

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών για το 2017. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 15/3/2017. Αναλύτικα Η πρόσκληση Η Μελέτη

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας Ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων για το 2017. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 15/3/2017. Αναλυτίκα Η Πρόσκληση εδώ Η Μελέτη …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών, οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας ΒΔ Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 112/2017 απόφασή της …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων  στον Ξενώνα Γυναικών …

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κα. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου , για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο …

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κα. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος εργασίας στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης ημερίδας με την Europe direct Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ». …

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κα. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών …