Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας κοπής θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Νοτιοανατολικής Λέσβου, προϋπολογισμού  120.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναλυτικά : Η προκύρηξη Το έντυπο Οικονομίκης Προσφοράς Η Διακύρηξη …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικό υλικό κ.λ.π.) για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, …

Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο έως και 30 Απριλίου 2018, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και …

Ο Δήμαρχος  Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων. Αναλυτικά : Η προκύρηξη

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εννιά (9) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες. Αναλυτικά : Η προκύρηξη

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (09) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Σκάλας Ερεσού, Αγίου Ισιδώρου, Βατερών,  πλαζ «Τσαμάκια» και άλλων άλλων παραλιών με …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας Ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων για το 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την με αριθ. 89/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. Παρακαλούμε να μας …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας γραφείων, καρεκλών, τραπεζιών, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών κτλ για τις ανάγκες …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Θέση ακινήτου    : Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου – πλατεία αγοράς Επιφάνεια οικοπέδου    : 120 τ.μ. Σύνορα γύρωθεν   …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργίας Έργων Υδρομάστευσης και Άρση Επικινδυνότητας Παρακείμενων Ιδιοκτησιών Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων», εκτιμώμενης αξίας  50.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία …