Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο :”Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης” , προϋπολογισμού: 70.176,00 …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3 Ταχ. Κωδ: 811 31 Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ. Τηλ: 2251037394 Fax: 2251037393 e-mail:grafiopolitismoumyt@gmail.com Μυτιλήνη,   13/03/2020 Αριθ. Πρωτ: 8722 Προς:Κάθε Ενδιαφερόμενο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 19-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΥ/ 9199 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ __________________________________________________ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη                                           …

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 4.539,60 ευρώ με  ΦΠΑ (17%).  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 301/09-03-2020 Απόφαση …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων άρδευσης” – ( Επισκευή αντλητικής εγκατάστασης Κώμης ), προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 1.387,62 ευρώ με  ΦΠΑ (17%).  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω …

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 36.752,14 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 43.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. λογ. μηχανές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)” – Προμήθεια νέας ταμειακής μηχανής Μουσείου ΘΕΟΦΙΛΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 444,60 ευρώ με  ΦΠΑ (17%). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για …

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 19.936,80 ευρώ με  ΦΠΑ (17%). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  …

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Τζαμιών, Τσόχας και ειδών Διακόσμησης”. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από …