Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθεία ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης σε Δημοτικά Νεκροταφεία», προϋπολογισμού 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στις 23-8-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. . Αναλυτικά η ανακοίνωση και η μελέτη …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας προϋπολογισμού  76.912,29 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα δημοτικά καταστήματα Μυτιλήνης και Πλωμαρίου για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.990,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας συστημάτων ήχου, tv, video (μικροφωνικές – μεγαφωνικές), με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.066,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της με αριθ. 112/2017 Μελέτης της …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «Ηχητικής Κάλυψης» στο πλαίσιο των Εθνικών, Τοπικών Εορτών και Επετείων του Δήμου Λέσβου. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 745/2017 απόφαση …

Η Πρόεδρος  της Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Λέσβου με τον διακριτικό τίτλο ΑΔΕΛ  Α.Ε. και με την ιδιότητα της Προέδρου του Δ.Σ. της ΑΔΕΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας της εκταφής νεκρών σε δημοτικά κοιμητήρια για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 131/2017 μελέτης της …

Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα αρχιτεκτονικής …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ¨ , προϋπολογισμού 162.547,14 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από …