Μετά από την άγονη διαδικασία που προηγήθηκε, ο Δήμος Μυτιλήνης προχωρεί στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο ‘’Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες αποδυτηρίων του προσωπικού Καθαριότητας’’. Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 74/2020 Μελέτη …

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Ανοιχτού Κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας 4.273.428,88 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 4.999.911,79 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση …

Ο Δήμος Μυτιλήνης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη έργων διαχείρισης …

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Βιβλιοδετήσεις εκδόσεις κτλ”. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 716/21-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού παραλιών». Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι 30-09-2020. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 703/07-09-2020 απόφαση ανάληψης …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες αποδυτηρίων του προσωπικού Καθαριότητας”. Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 74/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης. Παρακαλούμε να μας …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                          ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                     Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       Πληροφ.: Μαρίνος Αντωνέλλος Τηλ.: 22513 50 565 Fax : 22513 50 510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη : 17-09-2020 Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/29021 ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο …

Ο Δήμος Μυτιλήνης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από …

Ο  Δήμαρχος διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για το υποέργο με …