Αντιδήμαρχοι Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, με την υπ αριθμ. 1/2019 απόφασή του, ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυτιλήνης, με θητεία από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η  Αυγούστου 2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και με την ίδια απόφαση, τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες .

Στη συνέχεια με τις υπ' αριθμ. 2204-2211 αποφάσεις του, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυτιλήνης, με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η  Αυγούστου 2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και με τις αντίστοιχες αποφάσεις, τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες.