Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19, στη Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Μυτιλήνης, εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 μέχρι και την Τρίτη 21/4/2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στο τηλ. 2251350596 Ευμορφία Τυρή.

Αναλυτικά: