Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Είδη Τροφίμων 2015-2016» (Γάλα Εβαπορέ-Φέτα -Γραβιέρα) της Πράξης με MIS 5000170 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» – Κ. Σ. Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού 41.100,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (44.799,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα η 4η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00.

Συστημικός Αριθμός: 102737.

Αναλυτικά: