ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη          13 /05/2019

Αριθ. Πρωτ.:       21338

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Υπηρεσίας με τίτλο Μεταφορικά για μεταφορά βιβλίων από τη Βουλή των Ελλήνων στο Δ. Λέσβου και γενικά λοιπές μεταφορές προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 120,00 €  χωρίς ΦΠΑ (24%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  Υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 487/19-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00 της Πέμπτης 16/05/2019 .

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:
ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

H ΔΗΜΑΡΧΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤ/ΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Συνημμένα: Η σχετική μελέτη