Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας – εργασίας  με τίτλο “Εργασία: Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – Προμήθεια Ειδών Πυρόσβεσης” προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.135,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για  μία  ομάδα ,  είτε για  το σύνολο  των  ομάδων  .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της      ΤΕΤΑΡΤΗΣ   23/01/2019 .

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός