ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη
Τ.Κ. : 81132
Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία
Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244
 e-mail: aodm@mytilene.gr
Μυτιλήνη: 29/06/2018

Αρ. Πρωτ.: 1696

 

ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ενημέρωση την προβολή δραστηριοτήτων και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων του Λεσβιακού καλοκαιριού.  Θα απαιτηθούν εννέα μέρες βιντεοσκόπησης που περιλαμβάνουν:  βιντεοσκόπηση όλης της εκδήλωσης, συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες  σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, κατόπιν σκηνοθεσία μοντάζ, επιμέλεια ήχου και κειμένων (όπου χρειάζεται) με σκοπό την δημιουργία ενός φιλμ και ενός σύντομου σποτ (για διαφημιστική χρήση) για κάθε εκδήλωση.

Φεστιβάλ ούζου, 2 ήμερες στο Πλωμάρι +2 ήμερες στην Μυτιλήνη = 4 ημέρες

Παραδοσιακός γάμος στο Σίγρι = 1 ημέρα

Εκδήλωση Μουσικού σχολείου με επώνυμους καλεσμένους και συνεντεύξεις = 1 ημέρα

Εκδήλωση Νίκου Βαμβουκλή = 1 ημέρα

Εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης = 1 ημέρα

Εκδήλωση στην Πινακοθήκη Μηθύμνης , ΕλληνοΤουρικική έκθεση  = 1 ημέρα

Δημιουργία 3 διαφορετικών σποτ για την τηλεόραση και το διαδίκτυο προς διαφήμιση του Φεστιβάλ πριν την πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων. (Σκηνοθεσία,μοντάζ, ηχητική επιμέλεια και διαμοιρασμός τους στα αντίστοιχα σημεία για την προώθηση και την διαφήμιση.

Δημιουργία 2 ραδιοφωνικών σποτ για τους παραπάνω λόγους και πάλι πριν την έναρξη των εκδηλώσεων. Επιμέλεια κειμένων και ήχου, ηχογράφηση και προώθηση τους.

 Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  Ε.Ε.),  τους διαχειριστές, ββ)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μέχρι την Δευτέρα 2/7/2018, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού
Δήμου Λέσβου
Αστυρακάκης Κωσταντίνος