Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Λέσβου θα προβεί στην προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των οχημάτων του και συγκεκριμένα για τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜ.)ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)1Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 11085.000,002Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 253Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 390

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.Α. 20.7135.0005 & 30.7135.0009.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα ανωτέρω είδη αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη μελέτη που βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου ή δίδεται από τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (υπεύθυνος Μιχάλης Καλδής/τηλ:2251350556).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι και τη Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου με τις ενδείξεις :

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

            ΔΝ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

           ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 21 – Μυτιλήνη

 

Αναλυτικά :
Η ανακοίνωση εδώ
Η προμήθεια πυροσβεστήρων οχημάτων εδώ

 

                                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ