1

Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Παναγιούδας, στο Ο.Τ. 09α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

ΤΜ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ               

Ταχ. Κώδικας       :  81132                        

Τηλέφωνο               : 2251353737              

FAX                       : 2251353713                      

Πληροφορίες         :  Μ.Γιαρλού

Μυτιλήνη     02-02-2023

 

Αρ. Πρωτ .: 4519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δ. Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι:

Με την 311/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 65/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά  την σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παναγιούδας,  στο Ο.Τ. 09α, (Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 204/ΤΠΣΕ39/7-5-1999 ΦΕΚ 385 Δ’ 1-6-99).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας  του Δήμου Μυτιλήνης Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης, (http://www.mytilene.gr/) προς ενημέρωση των πολιτών και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μυτιλήνης, όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων, μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Ομοίως αποστέλλουμε την  παραπάνω ανακοίνωση-πρόσκληση στον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενδιαφερόμενο, ώστε να μεριμνήσει με δαπάνη του για την δημοσίευσή της, σε δύο εφημερίδες του Δήμου μας, για δύο συνεχόμενες φορές και να μας προσκομίσει τα σχετικά φύλλα.

Ο Αντιδήμαρχος  Πολεοδομίας

Δήμου Μυτιλήνης

Γιάννης Βατός

Συνημμένα: