1

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Πλωμάρι (Αθανασιάδειο καφενείο)

Περίληψη διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας

(εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Είδος ακινήτου     : ισόγειο κατάστημα 

Θέση ακινήτου      : Κεντρική πλατεία Πλωμαρίου  

Σύνορα γύρωθεν  : α)  βόρεια: πλατεία αγοράς β) δυτικά: δρόμος γ) νότια: πλατεία λιμένος δ) ανατολικά: κτίσμα.   

Μίσθιο ακίνητο   : ισόγειο κατάστημα- παραδοσιακό καφενείο με τον διακριτικό τίτλο  «Αθανασιάδειο», εμβαδού 118 τ.μ  

Αρ. μετρητή ΔΕΗ    : 551800427

Αρ. υδρόμετρου     : 372552

Χρήση ακινήτου  : Το εν λόγω μίσθιο να εκμισθωθεί με τον όρο να λειτουργήσει ως παραδοσιακό καφενείο ,το οποίο εκτός από καφέ και αναψυκτικά να σερβίρει και ποτό με μεζέδες και να παραμένει ανοιχτό οπωσδήποτε μέχρι τις 24:00.

 

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  09η Σεπτεμβρίου 2022  , από ώρα 10:00 έως 11:00  στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος .

 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ μηνιαίως  (450,00 €/μήνα).

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη  και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δημοπρασία:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισόκυρο έγγραφο. Εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτού (καταστατικό εταιρείας, τροποποιήσεις, πιστοποιητικό Πρωτοδικείου κλπ) καθώς και παραστατικά εκπροσώπησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Δημάρχου Μυτιλήνης.

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986  στην οποία να αναγράφεται

α) ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

β) ότι έλαβε γνώση του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα

γ) ότι αποδέχεται τον εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και τον ΑΦΜ του

 δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

 ε) (i) για φυσικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση & δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή (ii) για νομικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης/ εκκαθάρισης/ αναγκαστικής διαχείρισης, δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση/διορισμού εκκαθαριστή.

6) Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς σε μισθώματα ενός έτους, ήτοι ποσού   540 ,00  ευρώ.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισόκυρο έγγραφο

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δημόσιο

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων την διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του ακινήτου και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα  Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Δήµου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ. 2251350579 – 515) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πλήρης διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης στη διεύθυνση www.mytilene.gr.

Υπεύθυνη Δήλωση Νομικού Προσώπου

Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγυητή

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ