1

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού:  50.000,00  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται  η 03-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης ( Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη 2ος όροφος), το αργότερο μέχρι και την 02-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: