1

«Προµήθεια Προκάτ Οικίσκου για τη στέγαση των εγκαταστάσεων της Πύλης Σένγκεν Πλωμαρίου

                                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προµήθεια Προκάτ Οικίσκου για τη στέγαση των
εγκαταστάσεων της Πύλης Σένγκεν Πλωμαρίου», προϋπολογισμού: 120.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α..

Αναλυτικά: