1

Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων στα πλαίσια δράσεων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής & αλληλεγγύης

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων στα πλαίσια δράσεων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής & αλληλεγγύης».

Η δαπάνη αφορά το έτος 2024, με  προϋπολογισμό 2.970,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α 9%, σύμφωνα με την με αρ. 4/2024 μελέτη της  Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Προστασίας.  Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Προστασίας.          

Υποβολή προσφορών μέχρι και την 10-5-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: