1

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος  Μυτιλήνης γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (ο1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Μυτιλήνης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, κατηγορίας ΠΕ για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου που θα απασχολείται στο Δήμο για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα  Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αναλυτικά η Δημόσια Γνωστοποίηση