1

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”».

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των υπό προμήθεια  αναφερόμενων ειδών στην αριθ. 3/2023 μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 3/2023 μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού:  4.877,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4%, 9%, 17 %.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 17-08-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: