1

Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων».

Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 9% για το έτος 2023. Σύμφωνα με την αρ. 2/2022 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Προστασίας.

Το κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον οικονομική προσφορά μόνο βάση της τιμής και ειδικότερα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προσφερόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθ. 2/2022 Μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Προστασίας.

Υποβολή προσφορών μέχρι και την  20.02.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: