1

Δημιουργία & Λειτουργία Δομών Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας» – Υποέργο 4: «Προμήθεια Εξοπλισμού Υποδομής Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης» – Άγονη Ομάδα Α (Είδη τεχνολογίας – ηλεκτρικές συσκευές)

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική 234/15-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010058459 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32300000-6, 39516000-2, 30213000-5.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των αναφερόμενων ειδών όλης της Ομάδας, της αριθ. 143/2021 επικαιροποιημένης μελέτης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 143/2021 επικαιροποιημένη μελέτης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού,  ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού: 26.655,20 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας: Δήμος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 07-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: