1

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν.4412/2016 – Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά  βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή ), για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στο Δήμο Μυτιλήνης ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.997,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 51.280,00€, ΦΠΑ : 59.997,60€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6662.0002   σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος  για τις ανάγκες  του Δήμου Μυτιλήνης

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44114100-3  Έτοιμο σκυρόδεμα

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 68/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης . Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τιμές για το σύνολο των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η με αριθ. 31393/20-09-2022 Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό 172605

 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής Προσφορών 10/10/2022 & ώρα Ελλάδας 15:00 μ.μ
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών 14/10/2022 & ώρα Ελλάδας 11:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εικοσιπέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (1.025,6 €). Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.mytilene.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα  Τηλ. 2251350586, E-mail panselina@mytilene.gr, Πληροφορίες : Ο. Πανσεληνά .

 

 Αναλυτικά

Διακήρυξη

Η Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ