1

Προμήθεια 10 Ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν.4412/2016 – Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ – με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής), για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 10 Ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.595.790,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.286.927,82€, ΦΠΑ : 308.862,68€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης »  η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.23253/2020/17-12-2021 του Υπουργού Εσωτερικών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:

  • Πέντε (5) Ηλεκτρικά επιβατηγά οχήματα τύπου SUV για τις ανάγκες μετακίνησης των διοικητικών του Δήμου
  • Δύο (2) Ηλεκτρικά Σάρωθρα 2 m3
  • Δύο (2) Ηλεκτρικούς φορτωτές πολλαπλών χρήσεων
  • Ένα (1) Ηλεκτρικό Πλυστικό Μηχάνημα

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144900-7 – Ηλεκτρικά οχήματα, 34144431-8 – Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα,

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 24/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης . Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τιμές για το σύνολο των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η με αριθ. 19947/21-06-2022 Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό 163142

 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής Προσφορών 04/08/2022 & ώρα Ελλάδας 15:00 μ.μ
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών 10/08/2022 & ώρα Ελλάδας 11:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (25.738,56 €). Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.mytilene.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα  Τηλ. 2251350586/516, E-mail promithies@mytilene.gr, Πληροφορίες : Ο. Πανσεληνά .

 

 Αναλυτικά

Η Προκήρυξη

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ