1

Δημιουργία Ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών παραλιών Δήμου Λέσβου – Ομάδα Β΄ – WC χημική για ΑΜΕΑ

Ο Δήμος Μυτιλήνης προχωράει στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών παραλιών Δήμου Λέσβου» Ομάδα Β΄ – WC χημική για ΑΜΕΑ, προϋπολογισμού: 20.592,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με Συστημικό Αριθμό 162266, την 08η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30.

Αναλυτικά: