1

Δημιουργία & λειτουργία δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας» – Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού Υποδομής Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Προμήθεια Εξοπλισμού Υποδομής Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης».

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 13-17- ΤΚ 81132 Μυτιλήνη, Τηλ. 22510-27777, E-mail:  dimos@mytilene.gr Ιστοσελίδα www.mytilene.gr &  E-mail: promithies@mytilene.gr

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ & ΈΤΑΙΡΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  Μυτιλήνη.

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τηλ. 2251350565/516, E-mail promithies@mytilene.gr, Ιστοσελίδα mytilene.gr. Πληροφορίες : Π. Αράμβογλου, Ε. Αργυρού.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημιουργία και τη Λειτουργία Δομών Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Μυτιλήνη : Ομάδα Α΄: Είδη τεχνολογίας-Ηλεκ. Συσκευές, Ομάδα Β΄: Είδη επίπλωσης, Ομάδα Γ΄: Φωτιστικά, Ομάδα Δ΄: Γραφιστικά, Ομάδα Ε΄: Είδη κουζίνας- WC

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συνολική καθαρή αξία ποσού 185,94 ευρώ και 119.557,55 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: έξι (06) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.
 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: όπως αναλυτικά προβλέπει το άρθρο 2.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
 4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 160929.
 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή ).
 6. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα 01 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη   και  Ώρα 15:30 μ.μ.
 7. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  07/06/2022, Ώρα 11:00 π.μ.
 8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 24/05/2022 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.
 9. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
 10. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5.
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού» και «2.2.4 Κριτήρια Επιλογής & Αποδεικτικά Στοιχεία».
 12. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης, mytilene.gr στην κατηγορία Ηλεκτρονική Ενημέρωση – Προκηρύξεις.

 

 

Αναλυτικά 

Η Περίληψη διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

                                                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ