1

Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας».

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των ειδών της προμήθειας.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 160/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ενδεικτικού προϋπολογισμού: 12.051,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 17%.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 18-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: