1

Προκήρυξη για την πρόσληψη υδρονομέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Για την πρόσληψη υδρονομέων

 Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:
  • του άρθρου 211 του Ν.3584/07
  • της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
  • των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
  • της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555/2018 με την οποία καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.
  1. Την αριθμ. 80/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ω8ΔΩ46ΜΓΘΓ-ΤΧΜ) με την οποία αποφασίστηκε η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων για την άρδευση του έτους 2022 να γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου  και ορίστηκε η αρδευτική περίοδος από 20/5/2022 έως 20/10/2022.
  2. Την αριθμ. 256/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 65ΣΜ46ΜΓΘΓ-ΝΤΖ) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη 4 υδρονομέων για χρονικό διάστημα έως 5 μηνών για τα αρδευτικά δίκτυα Πλωμαρίου, Λουτροπόλεως Θερμής, Κάτω Τρίτους – Μυχούς- Ιππείου- Κεραμειών και Λ. Μύλων.
  3. Την αριθμ.πρωτ. 6090/22-3-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
  4. Τις ανάγκες εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων του Δήμου Μυτιλήνης.

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων –  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά / τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΔ/ΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης   

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Υποβάλλονται αιτήσεις από τους υποψηφίους υπό την προϋπόθεση ότι

α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και

β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου

 

 

 

 

 

 

 

Πλωμαρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 5 μήνες

 

 

 

 

 

 

 

Λουτ. Θερμής

 

 

 

 

Κάτω Τρίτους- Μυχούς- Ιππείου- Κεραμειών

   

 

 

Λ.Μύλων

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65 (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης).

 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας απαραιτήτως μάσκα, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας τους και έχοντας μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης  και εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωση  αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (με PCR που διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 72 ωρών ή με rapid test που διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 48 ωρών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 6/5/2022 και ώρα 15:00.

Η Αίτηση 

Η Υπεύθυνη Δήλωση 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

                                                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ           ΚΥΤΕΛΗΣ