1

Προμήθεια Υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης

Ο

Δήμαρχος Μυτιλήνης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού:  49.999,27 ευρώ με τον Φ.Π.Α

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΣ 

Οδηγίες χρήσης ΕΣΗΔΗΣ