1

Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν.4412/2016 – Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ – με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής), για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης».

Aναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης)

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Οδηγίες χρήσης ΕΣΗΔΗΣ