1

Προμήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης» για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου και ειδικότερα, των υπηρεσιών της καθαριότητας, της αυτεπιστασίας, της πολιτικής προστασίας και του περιβάλλοντος και πρασίνου, προϋπολογισμού 1.638.288,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικά

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Μελέτη

Έντυπο τεχνικής προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – ΕΕΕΣ