1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ωρών), συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δημαρχών Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ωρών), συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης, 

Αναλυτικά:

Ειδικά επισημαίνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία  λαμβάνεται υπόψη η μόνο η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικού καθαριστή μέσω των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μέσω του Δήμου.