1

Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Χωροταξίας & Πολ/κων Εφαρμογών
Ταχυδρομ. Διεύθ.:  Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας:  81132
Τηλέφωνο: 2251353737
FAX: 2251353713
Πληροφορίες:  Μ.Γιαρλού
email: pol.efarm.dm@gmail.com
Μυτιλήνη, 23/06/2021

                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ανακοινώνει ότι:

Με την 161/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η υπ’ αριθμόν 41/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης  (ΦΕΚ 328/30.07.07 τεύχος Α.Π.Π΄) στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων» , ως προς τις δεσμεύσεις  που επιβλήθηκαν από το εγκεκριμένο ΓΠΣ σε ιδιοκτησία και συγκεκριμένα:

  • την διάνοιξη οδού και
  • της χρήσης ως «Ελεύθερος χώρος-Αστικό πράσινο»,

 στους χάρτες του εγκεκριμένου ΓΠΣ και την  εναρμόνιση τους, με την   Πολεοδομική Μελέτη των Χαλίκων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας  του Δήμου Μυτιλήνης Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης (http://www.mytilene.gr/) προς ενημέρωση των πολιτών  και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17), όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Ομοίως η παρούσα κοινοποιείται στους φορείς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την πρόταση της τροποποίησης.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πολεοδομίας,

Δήμου Μυτιλήνης

Ευστράτιος Δαγκλής
Συνημμένα:
  1. Η πρόταση τροποποίησης
  2. Το εγκεκριμένο ΓΠΣ Μυτιλήνης
  3. ΑΔΣ 161/2021 έγκρισης σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ Μυτιλήνης