1

Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών – παραλιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ- ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 13-17- ΤΚ 81132 Μυτιλήνη,

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Τηλ. 2251350565/516/580, Φαξ 2251350510 E-mail promithies@mytilene.gr, Ιστοσελίδα www.mytilene.gr. Πληροφορίες : Π. Αράμβογλου, Ε. Αργυρού, Ελ. Αβαγιανού.

Αναλυτικά