1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο

 Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.
 2. το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4600/ΦΕΚ43/Α΄/9-3-2019.
 2. Τις διατάξεις  του Ν. 4623/ΦΕΚ134/Α΄/9-8-2019.
 1. Τον αριθμ. 42858/6-8-2019 Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3244/Β΄/23-8-2019.
 2. Την αριθμ. πρωτ.42861/6-8-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στην κατανομή του προσωπικού του υπό κατάργηση Δήμου Λέσβου σε συνιστώμενες θέσεις του Μεταβατικού ΟΕΥ Δήμου Μυτιλήνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ3249/Β΄/23-8-2019.
 3. Την υπ’ αριθ. 58/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης.
 4. Την αριθμ.πρωτ. 9040/15-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
 5. Tις υπηρεσιακές ανάγκες της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης,

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 17 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης-χορηγείται από την υπηρεσία) Δύο (2)  μήνες
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 3 α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)

β) Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι, τίτλος σπουδών   υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι, τίτλος σπουδών   υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Δύο (2)  μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία).
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
 4. Κατά περίπτωση όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο από την παρούσα για κάθε ειδικότητα πχ άδεια οδήγησης κλπ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού μητρώων & διαδικασιών προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 20/11/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ