1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ναυαγοσώστες)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).
3) Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 31/2018 (ΦΕΚ61/Α΄/4-4-2018)
Την υπ’αριθ. 250/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου
4) την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.
5)Την αριθμ.πρωτ.15330/5-4-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.
6)Την 23044/22-5-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη ναυαγοσωστών
7) Το γεγονός ότι δεν προσήλθε ικανοποιητικός αριθμός ναυαγοσωστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Λέσβου
8)Tις υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας μας,
Ανακοινώνει
 

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (07) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, Βατερών,  πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ Ναυαγοσωστών 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού   ειδικότητας Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης  ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ,
2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ  ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής(1),
2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας   και προσκόμιση εμπειρίας ναυαγοσώστη ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.
2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.
 
Έως 4  μήνες
ΔΕ Ναυαγοσωστών 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας .
2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και προσκόμιση εμπειρίας ναυαγοσώστη ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.
2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.
 
Έως 4  μήνες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που από την υποβολή των αιτήσεων προκύψει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της θέσης ΠΕ Ναυγοσωστών από υποψήφιους που να διαθέτουν έστω και τα ελάχιστα Ειδικά – Τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ειδικότητα,  ο Δήμος δύναται να καλύψει τη θέση από ενδιαφερόμενους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών.

Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [ Π.Δ. 31/2018].
Β. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Γ. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του  υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κ.λ.π.]

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  3. Άδεια Ναυαγοσώστη
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους»
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350597 – και στο αρμόδιο  Τμήμα Προσωπικού του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Καπηλάρης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και  την Τετάρτη 17/7/2019.

Η Αίτηση
Η Υπεύθυνη Δήλωση
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ