1

Εργασία υπηρεσιών ασφάλειας με ηλεκτρονικά μέσα (security) & στατικής φύλαξης των Δημοτικών Κατ/των και λοιπών Δημ. Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ           
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη, 09 / 05 /2019
Αριθ. Πρωτ.: 20811
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της  εργασίας με τίτλο “Εργασία υπηρεσιών ασφάλειας με ηλεκτρονικά μέσα (security) & στατικής φύλαξης των Δημοτικών Κατ/των και λοιπών Δημ. Κτιρίων” προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 17.094,02 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 543/07-05-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   η οποία αναρτήθηκε  ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.: 19REQ004896735 και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης 15/05/2019 .

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει   τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συνδράμουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 (αντί Απόσπασμα ποινικού μητρώου) . Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς )
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς).
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους ).
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο(να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ) .

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Αρμόδιος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
Συνημμένα: Η σχετική μελέτη 11/2019