1

Εργασία Τεχνικής υποστήριξης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στην Μυτιλήνη και στην Καλλονή

Ο Πρόεδρος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Εργασίας τεχνικής υποστήριξης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Μυτιλήνη και στη Καλλονή, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δώσουν προσφορά συνολικά σε όλες τις υπηρεσίες της ανωτέρω εργασίας.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 13 Δεκεμβρίου 2018. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :
Η Διακήρυξη
Η Προκήρυξη
Το Έντυπο Προσφοράς
Η Μελέτη
Το ΤΕΥΔ
Οι Οδηγίες ΤΕΥΔ
Το Σχέδιο Σύμβασης