1

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου Λέσβου .

Οι προσφορές (οικονομική-τεχνική) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) , λαμβανομένων υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης 24/10/2018.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη
Η Οικονομική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά