1

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ : α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» β) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ, προϋπολογισμού 77.519.13 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 86.612,95 με ΦΠΑ (4%, 9%,17%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 62438.

Αναλυτικά :