1

Παρακολούθηση, Διαχείριση και Συντονισμός Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities»

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών και την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση, Διαχείριση και Συντονισμός Έργου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  σε δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020, συνολικού κόστους 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η ανάθεση του έργου θα γίνει ακολουθώντας τις κείμενες διατάξεις και κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 43/2018 Mελέτη του Δήμου, μέχρι και την Παρασκευή 24.08.2018 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου, στην Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81132.

Αναλυτικά: