1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας  14.994,94 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).
Αναλυτικά :